Zápis z Valné hromady AUZ konané dne 26. 11. 2019

konané na Střední škole stavební a dřevozpracující, Ostrava, p. o.,

 

 

Program:

 1. Zahájení
  1. Volba komisí - mandátové komise, návrhová a volební komise
  2. Zpráva o činnosti Rady AUZ  za období 2. května 2019 až 26. listopadu 2019
  3. Volba jednatele AUZ MSK
  4. Volba do kontrolní komise Rady AUZ MSK
  5. Vystoupení zástupců OŠMS KÚ MSK
  6. Diskuze
  7. Usnesení
   1.  Závěr
   2.  Občerstvení

 

 

Řízením Valné hromady byl pověřen Mgr. Petr Szymeczek.

 

                                                             

ad 1. Zahájení

- zahájení provedl a hosty přivítal Mgr. Szymeczek a zároveň přestavil hosty - za Odbor školství MSK - PaedDr. Lenčo, Ing. Haščáková, Bc. DiS. Kožuszniková, Mgr. Trykar

- Vyzval všechny přítomné k uctění památky zesnulého Ing. Řezníčka minutou ticha

 

ad 2. Volba mandátové komise, návrhové a a volební komise

 

Mandátová komise:                            PaedDr. Kusý

                                                           Mgr. Šustalová  

 

Návrhová a volení komise:                Ing. Szotkowski 

                                                           Ing. Vondál

 

PaedDr. Kusý – na Valné hromadě je přítomno 24 členů z 31 – Valná hromada je

usnášeníschopná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 3. Zpráva o činnosti Rady AUZ  za období 2. května 2019 až 26. listopadu 2019

 

 

Přehled plnění úkolů daných radě AUZ minulou valnou hromadou:

 

-        Svolat valnou hromadu do 30. 11. 2019                                                       splněno

-        Zajistit přepis jednatele v rejstříku zapsaných spolků                                  nesplněno

 

 

Radu AUZu  tvoří tito členové:

 

Ing. Pavel Řezníček – jednatel – úmrtí 21. 11. 2019

 

Členové:

Mgr. Pavel  Chrenka              - Ostrava

Ing. Roman Szotkowski        - Frýdek - Místek

Mgr. Petr Szymeczek             - Karviná

PaedDr. Bohumír Kusý          - Nový Jičín

Ing.  Josef  Vondál                 - Opava a Bruntál

 

Ing. Jan Štursa - hospodář

 

Rada se sešla v období celkem 4x, Účast jednotlivých členů byla následující:

 

Datum

Řezníček

Chrenka

Szotkowski

Szymeczek

Kusý

Vondál

16. 9. 2019

O

/

/

/

/

/

2. 10. 2019

O

/

/

O

/

/

6. 11. 2019

O

/

/

/

/

/

26. 11.2019

O

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

Účast %

0%

100%

100%

75%

100%

100%

 

Rada AUZ  se v minulém období zabývala těmito tématy:

 • Státní maturita – povinná maturita z matematiky
 • Reforma financování regionálního školství
 • Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. – otázka vedoucích učitelů odborného výcviku, zástupce ředitele pro praktické vyučování a zástupce ředitele pro teoretické vyučování
 • Konkurzní vyhláška 107/2019 Sb.
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
 • Otázka duálního vzdělávání
 • Navýšení platů od 1. 1. 2020 pro pedagogické a nepedagogické pracovníky
 • Otázka inkluzního vzdělávání
 • Vyhlášení stávkové pohotovosti ČMOS – stanovisko Rady AUZ ke stávce – AUZ podporuje prohlášení CZESHy a SUZu, týkajícího stavu českého školství. Nejedná se jen o platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, ale i o celkové problémy ve školství – inkluze, povinná maturita z matematiky, návrh novely 75/2005 Sb.
 • Spolupráce AUZu s Krajskou radou CZESHy – účast na jednáních
 • Aktivity SUZCR, kde AUZ je kolektivním členem (všichni členové AUZu jsou i členové SUZu) Jednatel je zvolen do představenstva a pravidelně se zúčastní jednání představenstva SUZ, poslední setkání v Hustopečích dne 13. 11. 2019 AUZ zastupoval Ing. Vondál
 • Dopis Ministra školství, mládeže a tělovýchovy adresovaný asociacím a ČMOS ohledně objemu prostředků na platy nepedagogickým zaměstnancům
 • Prohlášení SUZ k problematice duálního vzdělávání v podmínkách ČR – SUZ odmítá implementaci duálního systému po vzoru zemí Německa či Rakouska, není to možné v podmínkách CR – viz příloha č. 1
 • Závěrem mi dovolte, abych poděkoval členům Krajské rady AUZu a pracovníkům zřizovatele za spolupráci při řešení problematiky učňovských zařízení

 

V Ostravě 26. 11. 2019

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka

 

 

ad 4. Volba jednatele AUZ MSK

 

Na jednatele AUZ byl navržen jediný kandidát Mgr. Martin Ruský, kterého valná hromada zvolila počty - 23 hlasů.

 

ad 5. Volba do kontrolní komise AUZ MSK

 

Do kontrolní komise byli navrženi RNDr. Ivo Herman, Mgr. Petr Solich, Ing. Ilona Šustalová. Valná hromada zvolila navržené členy v počtu – 21 hlasů

 

ad 6. Vystoupení zástupců OŠMS KÚ MSK

 

PaedDr. Lenčo:

 • omluva p. náměstka Folwarczneho
 • pohřbu Ing. Řezníčka ze za MSK zúčastní Ing. Haščáková, Mgr. Jírů, pí. Kociánová a Mgr. Trykar
 • zhodnocení roku 2019 – nadstandardní rok – odměny pro pedagogy i ředitele vyšší
 • informace o vyhlášce o konkurzech, vyhlášení 5 konkurzů na střední školy v roce 2020, do konkurzní komise z členů odborníků by měli být jmenováni ředitelé a odborníci např. (personalista), zřizovatel to předá ČŠI a ta by měla ředitele škol oslovit
 • připomenutí setkání s hejtmanem dne 3. 12. 2019 v divadle Jiřího Myrona
 • pohled zřizovatele na rok 2020

a)       podzim 2020 krajské volby

b)      optimalizační záměry – k 1. 1. 2020 se budou slučovat střední školy v Krnově a Zařízení školního stravování Matiční dvůr se Střední školou hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava p. o.

c)       financování škol by mělo být zajištěno, rozpočet na rok 2020 by měl být schválen radou kraje

d)      investiční akce v roce 2020 budou pokračovat

e)       v oblasti personální dochází na KÚ ke  snižování zaměstnanců, u odboru školství se jedná o jednu osobu, vedoucí pracovníci hodnotí své podřízené, organizační změny v přesunu kanceláří – samostatná kancelář Mgr. Jírů, Mgr. Šmídová a Mgr. Trykar společná kancelář. Řešení otázky zastupitelnosti.

f)        poděkování p. Štursovi a pí. ředitelce z Krnova za práci, kterou vykonali ve školství

- informace o kontrole MŠMT na financování odboru školství – bez závad,  poděkování Bc. 

 DiS Kožusznikové a Ing. Haščákové

 

 

 

Ing. Haščáková:

 

 • schválení rozpočtu Radou kraje, rozpočet jde do zastupitelstva
 • schválení krajských stipendií
 • zůstatek peněz v rozpočtu – zapojení vratek do majetkových záležitostí, (zůstatek 2 mil. – podpora škol, které vyučují řízení motorových vozidel)
 • schvalování finančních plánů – v pátek 29. 11. 2019 vyvěšeny, 16. 12. 2019 Rada kraje schvaluje finanční plán
 • stanovení hospodářského výsledku - max. 300 tis., v hlavní činnosti 100 tis., přebytek má být mírný, snížení prostředků zřizovatele, když bude hospodářský výsledek vysoký

 

Bc. DiS. Kožuszniková:

 

 • informace o jednání na MŠMT dne 21. 11. 2019:

–     MŠMT má zabezpečené výkony na příští rok 1 mld. pro nepedagogy, zvýšené tarify pro pedagogy

–     MŠMT neočekává dohadovací řízení u MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, protože finance pro pedagogy budou dostatečné dle P1C-01 budou mít školy zaplaceny všechny pracovníky, upozornění na dávání pozoru při vyplňování této statistiky

–     platové postupy pracovníků podle MŠMT nepatří do změn

–     fond odměn – zbytečně nečerpat z důvodu toho, že rok 2019 byl nadstandardní

–     kraj nebude tvůrcem rezervy, tak jak to bylo doposud, rezerva se odvede státu

–     u nepedagogických pracovníků chce MŠMT připravit profesní standardy

 

Mgr. Trykar:

 

 • informace z oblasti GDPR – stávající pověřenec končí, byla vysoutěžena nová společnost, se kterou byla uzavřena smlouva
 • nabídka pro školské zařízení ohledně ověřování směrnice GDPR

 

 

 

ad 7. Diskuse

 

Ing. Führer

 • informace ze zasedání Národní rady CZESHy:

–     setkání s představiteli ČMOS

–     usnesení CZESHy – viz webové stránky CZESHy

–     seznámení se závěry MŠMT

–     reforma přijímací zkoušky

–     reforma maturity – stát garantuje didaktické testy

–     duální vzdělávání – Svaz průmyslu a obchodu prosazuje duální systém

 • krajské zasedání  CZESHy se uskuteční 3. 12. 2019 na SŠ elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně, od 10:00 hod.
 • pochvala pro Bc. Dis. Kožusznikovou a její zaměstnance za vytvoření tabulky pro nepedagogy.

 

 

 

 

 

 

 

ad. 8 Usnesení

 1. 1.     Valná hromada schvaluje

     a) program jednání

                        pro      24                                proti    0                      zdržel se 0

     b) volbu mandátové komise, volbu návrhové a volební komise

                        pro       24                              proti    0                      zdržel se 0

     c) zprávu o činnosti Rady AUZ od poslední Valné hromady AUZ  konané

         dne 2. 5. 2019

                        pro      24                                proti    0                      zdržel se 0

     d) volbu jednatele AUZu

                        pro      23                                proti    0                      zdržel se 0

     e) volbu kontrolní komise hospodaření Rady AUZu

pro      21                                proti    0                                  zdržel se 0

 

 1. 2.     Valná hromada bere na vědomí

a)     informace zástupců zřizovatele Odboru školství, týkající se aktuální situace odborného školství a problematiky provozu a financování školy, legislativy a připravovaných změn pro příští období,

b)     informace o jednání Národní rady CZESHy

 

 

 1. 3.     Valná hromada ukládá

a)       svolat Valnou hromadu AUZ dle Stanov AUZ do konce dubna 2020

b)       hospodáři AUZ zaslat faktury na zaplacení členských příspěvků na rok 2020 do 30. 4. 2020

c)       zajistit přepis jednatele v Rejstříku zapsaných spolků

 

 

V Ostravě dne 26. 11. 2019

 

 

Zpracoval: Ing. Roman Szotkowski                                                 Ověřili: členové Rady AUZ               

 

 

ad. 9 Závěr

 

Závěrem pan Szymeczek jako člen Rady AUZ poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval také za účast zástupcům OŠMS KÚ MSK a popřál krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020.

 

 

V Ostravě dne 4. 12. 2019

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka                                                             Ověřil: Ing. Štursa