Zápis z Valné hromady AUZ konané dne 2. 5. 2019

konané na Střední škole stavební a dřevozpracující, Ostrava, p. o.,


Program:

 1. Zahájení

 2. Volba komisí - návrhové a mandátové komise

 3. Zpráva o činnosti Rady AUZ za období od minulé Valné hromady

 4. Zpráva o hospodaření 2018 a zpráva kontrolní komise

 5. Informace o situaci k novele NV 75/2005 Sb. míra vyuč. povinností

 6. Jednání s pověřencem GDPR a návrh proškolení členské základny

 7. Vystoupení zástupců OŠMS KÚ MSK a pověřence GDPR

 8. Diskuze

 9. Usnesení

 10. Závěr

 11. Občerstvení
Řízením Valné hromady byl pověřen Mgr. Petr Szymeczek.


 

ad 1. Zahájení

- zahájení provedl a hosty přivítal Mgr. Szymeczek a zároveň přestavil hosty - za Odbor školství MSK - PaedDr. Lenčo, za F.S.C Bezpečnostní poradenství, a. s.  - Ing. Moch a Ing. Měchová a za NUV- Ing. Mgr. Návratová

ad 2. Volba návrhové a mandátové komise


Mandátová komise:   PaedDr. Kusý, ……………………

Mgr. Šustalová  …………………..


Návrhová komise:       Ing. Szotkowski  ……………

Ing. Palowská …………………


PaedDr. Kusý – na Valné hromadě je přítomno 23 členů z 31 – Valná hromada je

usnášeníschopnáad 3. Zpráva o činnosti Rady AUZ  za období prosinec 2018 až duben 2019
Přehled plnění úkolů daných radě AUZ minulou valnou hromadou:


 • Svolat valnou hromadu do 30. 4.2019 nesplněno

 • Zajistit přepis jednatele v rejstříku zapsaných spolků nesplněno

Radu AUZu  tvoří tito členové


Ing. Pavel Řezníček – jednatel


Členové:

Mgr. Pavel  Chrenka - Ostrava

Ing. Roman Szotkowski - Frýdek - Místek

Mgr. Petr Szymeczek - Karviná

PaedDr. Bohumír Kusý - Nový Jičín

Ing.  Josef Vondal - Opava a Bruntál


Ing. Jan Štursa - hospodář


Rada se sešla v období celkem 3x, Účast jednotlivých členů byla následující :


Datum

Řezníček

Chrenka

Szotkowski

Szymeczek

Kusý

Vondal

23.1.2019

/

/

O

/

/

/

6.3.2019

/

/

O

/

/

/

10.4.2019

/

/

O

/

/

/

2.5.2019

/

/

/

/

/

/

             
             
             
             

Účast %

100%

100%

80%

100%

100%

100%

             

Rada AUZ  se v minulém období zabývala těmito tématy: • Financování škol – 2019 normativní metoda u některých učilišť stále selhává, ale je to lepší než v roce 2018, nutnost dofinancování vč. podpory odborného vzdělávání dofinancováním rozvojovým programem a RP mezikrajových rozdílů.

 • Propagační akce řemesel kraje je chvályhodná, vč. stipendií, ale neřeší stálý pokles zájmu. Nedojde-li k regulaci kapacit maturitních oborů na všech typech škol (krajské i soukromé), především zavedením kritérií přijímacího řízení (centrálních republikových případně krajských), ale MŠMT zamítlo iniciativu hejtmana MSK Ivo Vondráka.

 • Nové financování škol – mnoho nejasností, nutnost jednání s MŠMT, jak se budou řešit nepedagogové, nenároková složka platu ….) seminář proběhne 15.5.2019 na SŠ dopravní v Ostravě

 • GDPR – nové vzorové materiály, Ing. Štursa jednal s pověřencem pro GDPR Ing. Měchovou a předběžně dohodl konzultaci pro členy AUZ (2 osoby za školu) a možnost zpracování posouzení rizik při zpracovávání osobních údajů na naších školách – bude-li zájem dohodneme termín.

 • Spoluprací AUZu s krajskou radou CZESHy – jednatel se pravidelně účastní na jednáních – sdružení školských asociací v MSK se zástupci zřizovatele. Asociace chtějí nabízet zpětnou vazbu zřizovateli ve fungování vzájemných vztahů.

 • 14.12.2018 proběhlo jednání krajské rady CZESHA za účasti pí Kožuszníkové k problematice financování škol v roce 2019 a náběh reformy.

 • Aktivity SUZ ČR, kde je AUZ kolektivním členem,(tedy všichni členové AUZu jsou i členy SUZ) a nemusí tam být samostatně. Jednatel je zvolen do představenstva a pravidelně se účastní jednání představenstva SUZ (co 2 měsíce v Praze), členové představenstva SUZ pravidelně jednají s MŠMT a připomínkovali další témata:

 • SUZ - stanovisko k problematice celostátních přijímacích zkoušek  - problém přijímaných žáků se slabými studijními výsledky do mat. oborů se nevyřeší bez stanovení kritérií cut-off score, jak rozhodlo MŠMT, ale podporujeme záměr na jednotné testy v 5. a  9.tř.ZŠ s využitím pro PŘ!!!

 • Kritika inkluze ve školách – zbytečné plýtvání financí.

 • SUZ podpořil stávající stav maturitní zkoušky – státní části, aby zůstala volitelnost mezi matematikou a cizím jazykem.

 • Novela NV č.75/2005 Sb. o vyučovací povinnosti ped.prac. – nesouhlasné stanovisko s návrhem a jednání na MŠMT, kde bylo přislíbeno přepracování stávajícího návrhu s příslibem zachování ZŘ OV a VUOV

Chtěl poděkovat členům krajské rady a pracovníkům zřizovatele za spolupráci při  řešení problematiky učňovských zařízení.


Děkuji


V Ostravě 2.5.2019


Zpracoval: Ing. Pavel Řezníček
ad 4. Zpráva o hospodaření 2018 a zpráva kontrolní komiseZpráva o hospodaření ASOCIACE UČŇOVSKÝCH ZAŘÍZENÍ k 31. 12. 2018Pokladna stav k 31.12.2017 22,--  Kč

Bankovní účet k 31.12.2017 4 840,07 Kč

Finanční prostředky celkem 4 862,07 KčVýnosy 2018


Příspěvek AUZ na rok 2017 a 2018 60 000,-- Kč         

Připsaný úrok 0,-- KčNáklady  2018


Členský příspěvek „Sdružení učňovských zařízení ČR, z.s. 3 000,-- Kč

Ostatní služby – webhosting auz-msk.cz 363,-- Kč

Občerstvení valná hromada 04/2018 3 500,-- Kč

Doména auz-msk.cz 151,-- Kč

Občerstvení valná hromada 11/2018 3 500,-- Kč

DPP – p.Štula 2 000,-- Kč

Daň – p.Štula 300,-- Kč

Bankovní poplatky 2 100,-- Kč

Náklady celkem 14 914,--  Kč


Výnosy 60 000,-- Kč

Náklady 14 914,-- Kč

Zisk            45 086,--KčStav finančních prostředků ke dni 31.12.2018 49 948,07 Kč


Z toho:


Pokladna stav k 31.12.2018 22,--  Kč

Bankovní účet k 31.12.2018 49 926,07 Kč

Finanční prostředky celkem 49 948,07 KčZpracoval: Ing. Jan Štursa


V Ostravě    10. 3. 2019


Zápis a zpráva kontrolní komise Asociace učňovských zařízení MSK z.s.o kontrole hospodaření AUZ ke dni 31. 12. 2018
Složení komise: RNDr. Ivo Herman, Martin Ruský, Iva Sandri

Kontrolní komise provedla kontrolu předložených dokladů a roční účetní závěrky Asociace učňovských zařízení ke dni 31. 12. 2018


Z dokladů vyplývá, že:

Zůstatek za předchozí období:                                                              4 862,07 Kč


2018

příjmy z členských příspěvků 2018 činily:                                          60 000,- Kč

náklady 2018 činily                     14 914,- Kč

hospodářský výsledek za rok 2018 činil:                                             45 086,- Kč


AUZ k 31. 12. 2018 eviduje nerozdělený zisk minulých let ve výši 49 948,07 Kč

Závěr:Komise z předložených dokladů neshledala žádných závad a doporučuje valné hromadě roční účetní závěrku schválit.


V Ostravě  29. 4. 2019 podpisy členů KK ……………………..


……………………..


 ad 5. Informace o situaci k novele NV 75/2005 Sb. míra vyuč. povinnostiPřipomínka jednatele AUZ p. Řezníčka k novele nařízení vlády 75/2005 – nesouhlas se zrušením ředitele pro praktické vyučování navýšení počtu hodin pro zástupce ředitele teoretického vyučování, navýšení počtu hodin pro vedoucí učitele odborného výcviku a ponechání rozptylu 30 – 35 hodin u asistentů pedagoga.
ad 6. Jednání s pověřencem GDPR a návrh proškolení členské základny


Ing. Štursa

 • oslovení pověřence Ing. Měchové, aby se zúčastnila valné hromady a vysvětlila nové dokumenty ohledně GDPR všem členům AUZu prostřednictvím pracovní schůzky,

 • po dohodě s Ing. Měchovou byla dohodnuta pracovní schůzka na den 4. 6. 2019 v 9:00 hod. na Střední škole stavební a dřevozpracující, Ostrava, p. o., účast 2 zástupců z jednotlivých škol, účastnický poplatek je 500,- Kč/škola, hradí školaIng. Führer

 • návrh rozeslat připomínky z auditu GDPR ve SŠ elektrotechnické, Na Jízdárně, Ostrava na členy AUZu před pracovní schůzkou s Ing. Měchovou

 • poznámka Ing. Měchová s návrhem souhlasí

ad 7. Vystoupení zástupců OŠMS KÚ MSK a pověřence GDPR


PaedDr. Libor Lenčo

 • Informace o:

 1. aktuální změny v legislativě:

 • nařízení vlády 75/2005 Sb. – stanovisko kraje – nesouhlas s odstavcem 2a) návrhu novely tohoto nařízení

 • příprava novely školského zákona ohledně maturitních zkoušek – připomínka kraje k uspořádání maturit, nesouhlas s tím aby v kompetenci MŠMT zůstaly jen didaktické testy a ostatní části maturity v kompetenci škol, došlo by k ponížení hodnoty státní maturity. V současné době probíhá připomínkoví řízení k této problematice.

 • 107/2019 Sb. změna vyhlášky o konkurzech – hodně návrhů MŠMT akceptovalo, co neakceptovalo je složení konkurzní komise ve vztahu k ČŠI, vyhláška je komplikovaná

 • reforma financování regionálního školství – od 1. 9. 2019 spuštění této reformy – většina škol si polepší, naskýtá se otázka, kde na to MŠMT vezme peníze, v současné době model financování nepedagogů se řeší

 1. pozvánka na kulaté stoly, které se uskuteční od 12. 6. do 14. 6. 2019 dle okresů

 2. odměny pro ředitele za 1. pololetí budou zaslány ředitelům v měsíci květnu

 3. odměna vozového parku – těmto požadavkům bylo ve většině případů vyhověno

 4. vzniku nové krajské školy s názvem Technickopodnikatelská akademie, o které by mělo rozhodnout zastupitelstvo v červnu 2019, bylo podepsáno memorandum mezi VSM, MSK a Moravskoslezským inovačním centrem. Fungování školy od 1. 9. 2020 předpokládaný počet žáků 120


Ing. Moch, Ing. Měchová - FCS Bezpečnostní poradenství, a. s.

 • Představení společnosti – ochrana osobních údajů

 • Pracovní schůzka – témata

a) problematika GDPR v novém znění zákona

b) seznámení se základní dokumentací

   Poznámka dokumenty budou zaslány na e-mail členů AUZIng. Mgr. Návratová

 • informace k plánu aktivit a ke školním akčním plánům  

 • prezentace bude zaslána na e-mail členů AUZ
ad. 8 Diskuze


 • Témata diskuse: GDPR, reforma regionálního školství, návrh novely nařízení vlády č. 75/2005, státní maturity


Mgr. Vanda Palowská

- rozloučení se členy AUZu z důvodu odchodu do starobního důchoduad. 9 Usnesení

 1. Valná hromada schvaluje

    a) program jednání

pro 23 proti 0 zdržel se 0


    b) zprávu o činnosti rady AUZ od poslední Valné hromady konané dne 20. 11. 2018 pro       23 proti 0 zdržel se 0


    c) zprávu hospodáře AUZ o průběhu hospodaření v roce 2018

pro 23 proti 0 zdržel se 0


    d) zprávu kontrolní komise o hospodaření AUZ za 2018

pro 23     proti 0 zdržel se 0


    e) zaplacení členských příspěvků v roce 2019 ve výši 1000,- Kč  do června 2019

pro 23     proti 0 zdržel se 0 1. Valná hromada bere na vědomí

 1. informace zástupců zřizovatele vedoucího dobrou školství pana PaedDr. Libora Lenča, týkající se aktuální situace odborného školství a problematiky provozu a financování školy, legislativy a připravovaných změn pro příští období,

 2. informace pověřence Ing. Měchové pro ochranu osobních údajů

 3. informace Ing. Navratově k tvorbě Pa a ŠAP
 1. Valná hromada ukládá

  1. Svolat Valnou hromadu AUZ dle Stanov AUZ do konce listopadu 2019

  2. Hospodáři AUZ zaslat faktury na zaplacení členských příspěvků na rok 2019 do 30. 5. 2019

  3. Radě AUZ zorganizovat školení o problematice GDPR s firmou F.S.C Bezpečnostní poradenství, a. s.

  4. Jednat v rámci SUZu o úpravách novely nařízení vlády 75/2005 Sb. o vyučovací povinnosti pedagogů
V Ostravě dne 2. května 2019Zpracoval: Ing. Roman SzotkowskiOvěřili: členové Rady AUZ
ad. 9 Závěr


Závěrem pan Řezníček jako jednatel AUZ poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval také za účast také zástupci OŠMS KÚ MSK PaedDr. Lenčovi, zástupcům firmy F.S.C Bezpečnostní poradenství, a. s.  Ing. Mochovi a Ing. Měchové a zástupkyni NUV Ing. Mgr. Návratové za účast a spolupráci.

V Ostravě dne 2. května 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka Ověřil: Ing. Štursa